ÁLLAMELMÉLET, I

KÖTELEZŐ IRODALOM

 1. Platón: Az állam, I. könyv in: Platón összes művei (Budapest, Európa Könyvkiadó, 1984.) II. kötet, 7-83. old.
 2. Cicero: Az állam. Scipio álma. VI. könyv; 9-26. (Budapest, Akadémia Kiadó, 1996) 192-200. old.
 3. Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, részletek: I-II. qu. 90. a 1 ["Vajon a törvény az értelem dolga-e?"], 2-II. qu. 12. a 2 [ = Vajon a fejedelem elveszíti-e hitehagyása által alattvaló feletti utalmát?] , 2-II. qu. 57. a 2 [ = Vajon helyes-e a jogot természeti és tételes jogra osztani?] , 2-II. qu. 57. a 3 [ = Vajon a népek joga azonos-e a természetjoggal?] , 2-II. qu. 58. a 1 [ = az igazságosság meghatározásáról] , 2-II. qu. 60. a 5 [ = az írott törvényről] , 2-II. qu. 71. a 3 [ = Szabad-e az ügyvédnek igazságtalan ügyet védeni?] ; megjelent: Aquinói Szent Tamás szemelvényekben (Budapest, Szent István Társulat, 1943 208-210., 222., 228-232., 232-233., 234. 234-238., 242. old.
 4. Dante, Alighieri: Az egyeduralom, III. Könyv (Budapest, Kossuth, 1993) 67-103. old.
 5. Niccoló Machiavelli: A fejedelem, in: Machiavelli Művei (Budapest, Európa Könyvkiadó, 1978) 34-60. old.
 6. Morus Tamás: Utópia ( Budapest, Európa Könyvkiadó, 1989)
 7. Jean Bodin: Az államról, I. könyv, X. fejezet [ "A szuverenitás valódi jegyei"] és II. könyv I-V. fejezet [az állam "fajtáiról" (az államformákról)] (Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1987) 115-125. és 126-171. old.
 8. Grotius, Hugo: A háború és a béke jogáról I. könyv 1. fejezet I-XV. pont. (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1960) 169-182 old. Az 1999. évi új kiadásban 29-40. old.
 9. Thomas Hobbes: Leviatán, XIV fejezet 171-174. old. XVII-XVIII. fejezet (Budapest, Magyar Helikon, 1999) 215-219. old.
 10. John Locke: Értekezés a polgári kormányzatról, VII-IX., XIII. és XV. fejezet (Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1986) 92-129., 145-153., és 161-164 old.
 11. Adam Ferguson: Esszé a polgári társadalom történetéről [ részlet] .in: Horkay Hörcher Ferenc ( szerk.) A skót felvilágosodás (Budapest, Osiris, 1996) 85-123.old.
 12. Charles-Louis Montesquieu. A törvények szelleméről, I. rész, I-II. könyv [ "A törvényekről általában" és "Azokról a törvényekről, amelyek közvetlenül a kormányzat természetéből következnek"] , valamint I.rész, XI. könyv [ ”A politikai szabadságot létrehozó törvényeknek az alkotmányhoz való viszonyáról”] 1-6 fejezet. (Budapest, Akadémia Könykiadó, 1962) I. kötet, 117-140 old. és 310-325 old.
 13. H.Hamilton-J.Madison-J.Jay: A föderalista. 9. és 10. 12. (Budapest 1998. / 85-100.old.)
 14. Mill, J.S.: A szabadságról. I. és IV. fej. (Magyar Helikon, 1980.) 11-36. és 146-182. old.
 15. Scruton, R.: Mi a konzervativizmus? (Budapest, 1996.) 11-42.o.
 16. Mannheim K.: A konzervativizmus (Cserépfalvi, 1994.) 51-57. old.
 17. Gneist, R.: "A jogállam történeti és bölcseleti értelemben" in: Joguralom és jogállam. (Budapest, 1995.), 37-49. old.
 18. Schmitt, C.: "A törvényhozó állam" in: Joguralom és jogállam. (Budapest, 1995.), 53-61. old.
 19. Hayek, F.: Út a szolgasághoz. VI. fej. (Budapest, 1991.)
 20. Forsthoff, E.: "A szociális jogállam lényege és fogalma" in: Joguralom és jogállam. (Budapest, 1995.), 195-218. old.
 21. Heller, H.: "Jogállam vagy diktatura" in: Joguralom és jogállam. (Budapest, 1995.), 62-74. o.
 22. Scruton, R.: "Totalitarizmus és joguralom" in: Joguralom és jogállam. (Budapest, 1995.), 101-105. old.
 23. Tomka, M.: " Az Egyház társadalmi tanítása" in: Tomka, M.-Goján, J.(szerk.) Az Egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok. (Budapest é.n.) 9-23. old.
 24. XIII. Leó: Rerum Novarum 14-38. pont. In: Az Egyház társadalmi tanítása. 35-50. old.
 25. II. János Pál: Centesimus Annus. V. rész. Uo. 569-576. old.

A kötelező irodalom tanulmányozását azon hallgatóktól kérjük számon, akik a tárgyból jeles (5) érdemjegyet kívánnak szerezni. E hallgatóknak a kötelező irodalomban szereplő művek közül hármat kell megnevezniök a vizsgáztató ezek egyikéből adja fel kérdéseit.

Bp.2002.09.05.

Dr. Péteri Zoltán
egyetemi tanár, tanszékvezető