II. évfolyam.

Á l l a m e l m é l e t I.

Eszmetörténet.

Az előadások témái:

 1. előadás /szept.6./: A politikai eszmetörténet görög kezdetei. A szofisták. /Péteri Z./
 2. előadás /szept.13./: Szókratész és pere. Platón és Arisztotelész az államról és a jogról. /Péteri Z./
 3. előadás /szept.20./ : Sztoikus állam- és jogbölcselet. Szent Ágoston az államról és a jogról.
 4. Középkori tanok az egyházi és a világi hatalomról. /Péteri Z./
 5. előadás /szept.27./: Aquinói Szent Tamás az államról és a jogról. /Szilágyi I./
 6. előadás /okt.4./ : Machiavelli politikai realizmusa. Reformáció és ellenreformáció. Bodin az állami főhatalomról. /Péteri Z./
 7. előadás /okt.11./ : Zsarnokság és ellenállás: a monarchomachok. Újkori államutópiák. /Péteri Z./
 8. előadás /okt.18./: A polgári természetjogi irányzat általános jellemzése és fő változatai. /Péteri Z./
 9. előadás /okt.25./: A társadalmi szerződés elméletei. /Péteri Z./
 10. előadás /nov. 8./: Az állam kérdései a felvilágosodás elméleteiben. /Szilágyi I./
 11. előadás /nov. 15./: A racionalizmus eszméi az államelméletben. Kant és Hegel államelmélete. /Szilágyi I./
 12. előadás /nov. 22./ : A liberális és a konzervativ állameszme. /Győrfi T./
 13. előadás /nov. 29./: Szocialista és anarchista elméletek. /Péteri Z./
 14. előadás /dec.6./ : A jogállam-eszme. A jóléti állam koncepciója. A totalitárius állameszme. /Péteri Z./
 15. előadás /dec. 13./ : A katolikus Egyház társadalmi tanítása. A társadalmi igazságosság új elméletei. /Győrfi T./

Az előadásokra a nappali tagozaton pénteki napokon 10-13 óra között, a levelező tagozaton az órarendben meghirdetett szombati napokon /szept.14., szept.28., okt.26. és nov.30./ 11-14 óra között kerül sor.

Tananyag:

A/ Irott tananyag:

Hörcher F.-Péteri Z.-Takács P.: Állam- és jogbölcselet. Kezdetektől a felvilágosodásig. Bp.,1997.
Péteri Z.: Természetjog - államtudomány. Eszmetörténeti, rendszer- és módszertani alapok. Bp.,2000.
Hörcher F.: Előadások a XIX. és a XX. század állambölcselete körében. Bp.,2001.

B/ Előadások anyaga:

Az irott tananyagban nem szereplő előadás-anyagot a tanszék a szorgalmi időszak folyamán hozzáférhetővé teszi.

C/ Szakirodalom /kötelező irodalom/:

A szakirodalommal kapcsolatos követelményeket a tanszék külön hirdetményben közli.

A nappali,a levelező és a JÁKTÁV tagozat hallgatói számára a követelmények nem különböznek.

A számonkérés módja:

A félév végén a hallgatók szóbeli kollokviumot tesznek.

Budapest,2002.szept.5.

Dr.Péteri Zoltán
egy.tanár,
tanszékvezető