VIZSGAKÉRDÉSEK

Államelmélet, I - Nappali, levelező és JÁKTÁV tagozat

 1. A görög politikai gondolkodás általános jellemzése
 2. Homérosz, Hésziodosz és Szolón a jogról; a "kozmikus" elméletek; "diké" és "nomosz"
 3. A szofisták; a természetjogi és a jogpozitivista felfogás görög kezdetei
 4. Szókratész és pere
 5. Cicero jogfelfogása és államkoncepciója
 6. Platón eszményi állama
 7. Az "eszményi" és a "szükségletekre alapozott" állam Platón állambölcseletében
 8. Az utópikus gondolkodásmód szerkezete Platón államelmélete alapján
 9. Politikai szabadság és a demokrácia kérdései Platón állambölcseletében
 10. A politikai kérdések elemzésének arisztotelészi módszere
 11. Arisztotelész a városállam természetszerű voltáról; a zoón politikon jelentése
 12. Az államformák rendszere Arisztotelész elméletében
 13. Az államformák igazolhatósága Arisztotelész elméletében
 14. A demokrácia és politeia Arisztotelész elméletében
 15. A korai kereszténység jogfelfogása; Szent Ágoston mint a keresztény politika-elmélet megalapozója
 16. Szent Ágoston az államról
 17. Szent Ágoston az egyház és a világi kormányzat viszonyáról
 18. Isten állama és az emberi állam Szent Ágoston tanításában
 19. A természetjog Szent Ágoston tanításában
 20. Az állam általános jellemzői Aquinói Szent Tamás elméletében
 21. Az igazságosság fajtái Aquinói Szent Tamás elméletében
 22. Szent Tamás a törvények szerepéről és fajtáiról
 23. Az államhatalom forrása Aquinói Szent Tamás elméletében
 24. Aquinói Szent Tamás az államformákról
 25. Zsarnokság, alattvalói engedelmesség és ellenállás Aquinói Szent Tamás elméletében
 26. Egyházi és világi hatalom a középkor politikai gondolkodásában: dekretisták és legisták
 27. Paduai Marsilius az egyházi és a világi hatalomról
 28. Dante a császára hatalomról
 29. A zsarnoki hatalom kérdése az ókori és a középkori politikai gondolkodásban; monarchomachok
 30. Politikai realizmus és pragmatizmus Niccoló Machivelli elméletében
 31. A cél és eszköz viszonya Niccoló Machivelli elméletében
 32. Az újkori utópiák általános jellemzése
 33. Mórus Utópiája; általános jellemzés
 34. A társadalmi berendezkedés és a jog kérdései Mórus Utópiájában
 35. Campanella kommunista utópiája: a Napváros
 36. F. Bacon tudományos utópiája: az Új Atlantisz
 37. F. Bacon mint az újkori társadalomtudományos gondolkodás úttörője
 38. Luther az állam és az egyház viszonyáról
 39. Lutheránus és kálvinista ellenállás-elméletek
 40. Bodin államelméletének forrásai
 41. Bodin és az abszolutizmus ideológiája
 42. A szuverenitás ismertetőjegyei Bodin elmélete alapján
 43. Az ellenreformáció államtanának radikális és abszolutista értelmezése
 44. A "klasszikus" természetjogi elméletek társadalmi gyökerei
 45. A "klasszikus" természetjogi elméletek általános jellemzése
 46. F. Vasquez természetjogi nézetei
 47. J. Althusius szerződés-elmélete
 48. H. Grotius a természetjogról és a társadalmi szerződésről
 49. H. Grotius mint a nemzetközi jog megalapozója
 50. A "klasszikus" természetjog "racionalista" irányzata; általános jellemzés
 51. Jogok és kötelességek S. Pufendorf rendszerében
 52. Chr Wolff mint a "felvilágosult abszolutizmus" igazolója
 53. A társadalmi szerződés elméleteinek általános jellemzői
 54. Thomas Hobbes a társadalmi szerződésről (a társadalmi szerződés sémája)
 55. Hobbes szerződés-elméletének értékelése
 56. Spinoza szerződés-elmélete
 57. John Locke a társadalmi szerződésről és kormányzat megbízásáról
 58. Rousseau a társadalmi szerződésről (a társadalmi szerződés sémája)
 59. Rousseau szerződés-elméletének értékelése; az általános akarat
 60. A szerződéselméletek kritikái
 61. A felvilágosodás államelméletének alapfogalmai
 62. Voltaire harca az igazságszolgáltatás modernizálásáért
 63. Beccaria a jogról
 64. Adam Ferguson a polgári társadalom történetéről
 65. David Hume az igazságosságról, a kormányzat eredetéről és a polgári szabadságról
 66. Erény és forradalom Robespierre elméletében
 67. Erény és forradalom Burke elméletében
 68. Benjamin Constant a régiek és a modernek szabadságáról
 69. Kant jogfogalma és a magántulajdon igazolása
 70. Kant államelmélete
 71. Kant politikaelmélete
 72. Hegel és a porosz államreform
 73. A hegeli jogfilozófia bölcseleti alapjai; a hegeli jogfilozófia általában
 74. Család, polgári társadalom, állam: Hegel
 75. A liberális eszmerendszer általános jellemzői
 76. A liberális állam
 77. Liberalizmus-kritikák és a magyar liberalizmus
 78. A konzervatív eszmerendszer általános jellemzői
 79. A konzervatív állameszmény
 80. Konzervativizmus-kritikák és a magyar konzervativizmus
 81. A jogállamiság megalapozása I. Kant elméletében
 82. Tartalmi és formális jogállamiság (R. von Mohl, F. J. Stahl)
 83. A szociális jogállam elméleti megalapozása és kritikusai
 84. A jóléti állam elmélete
 85. A marxi államelmélet
 86. A totalitárius állameszme
 87. A leninizmus az államról
 88. Az állam elhalásának kérdése
 89. A katolikus társadalmi tanítás kulcsfogalmai.
 90. A katolikus társadalmi tanítás korszakai.
 91. A katolikus társadalmi tanítás fő témái.
 92. II. János Pál társadalmi tanítása.
 93. A kereszténydemokrácia.
 94. A magyar kereszténydemokrácia.
 95. Rawls a társadalmi szerződésről.
 96. Rawls a tudatlanság fátyláról.
 97. Rawls igazságosság-elméletének alapelvei.

2002. szeptember 05./P>

Állambölcseleti tanszék