Magánjogi Intézet
Polgári Jogi és Alapjogvédelmi Tanszék

VIZSGAKÉRDÉSEK
POLGÁRI JOG
2001/2002. tanév
II. évfolyam, I. félév
(Dr. Jobbágyi Gábor évfolyam)

A

 1. Polgári jog (magánjog) fogalma és tárgyköre
 2. Közjog-magánjog elhatárolása
 3. A polgári jog rendszere, a polgári jogból kiszakadt jogágak
 4. A római jog hatása a magánjog fejlődése
 5. Az európai magánjog fejlődése a XVIII. Századig
 6. A német-osztrák magánjog fejlődése
 7. A francia-angol magánjog fejlődése
 8. A magyar magánjog fejlődése az 1848-49-es forradalomig
 9. A kapitalista magyar magánjog a XX. században
 10. A magyar magánjog kialakulása 1848-tól a XX. századig
 11. A magyar magánjog tudomány. Magyar magánjogtudósok és műveik (Nem magánjog történet!)
 12. A polgári jog alapelveinek fogalma és szerepe. A deklaratív alapelvek
 13. A tisztesség és együttműködés alapelve
 14. A joggal való visszaélés tilalma
 15. Az elvárható magatartás elve
 16. A polgári jog forrásai
 17. A szokásjog és a bírói gyakorlat a jogforrások rendszerében
 18. A polgári jogszabály szerkezete
 19. A polgári jogszabály fajai
 20. A polgári jogszabályok hatálya
 21. A polgári jogszabályok alkalmazása
 22. A polgári jogviszony fogalma és jellemzői. A polgári jogviszony alanyai
 23. A polgári jogviszony tárgya. A dolgok osztályozása
 24. A polgári jogviszony tartalma
 25. A polgári jogviszony fajai
 26. A jogi tények fogalma. A jogi tények hatásai
 27. Emberi magatartások, mint jogi tények
 28. Az utaló magatartás
 29. emberi és társadalmi körülmények, mint jogi tények. Az állami aktusok
 30. külső körülmények, mint jogi tények. Az elévülés
 31. A jogügyletek (fogalma, fajai).

B

 1. A személyi jog területei, a személyi jog fogalma, a személyi jog fejlődéstörténete
 2. A jogképesség fogalma és korlátozásának tilalma
 3. Az ember jogképességének kezdete. A méhmagzat jogképessége, jogi helyzete
 4. A jogképesség megszűnése. Holtnak nyilvánítás, a halál tényének megállapítása
 5. A cselekvőképesség fogalma. A cselekvőképes személyek
 6. A korlátozottan cselekvőképesek és jognyilatkozataik
 7. A cselekvőképtelenek és jognyilatkozataik
 8. Közös szabályok a cselekvőképtelenekre és a korlátozottan cselekvőképesekre
 9. Relatív semmisség a cselekvőképesség körében. Ügyeinek vitelében akadályozott személy képviselete. Eseti gondnokság
 10. Képviseleti szabályok a cselekvőképesség körében. Önállóan megtehető jognyilatkozatok.
 11. A személyiségi jogok elvi alapja, története és fogalma
 12. A személyhez fűződő jogok általános védelme és a sérelem különös esetei (Ptk. 75-76 §)
 13. Névvédelem
 14. A jó hírnév, a becsület és az emberi méltóság védelme
 15. Sajtóhelyreigazítás
 16. Képmás és hangfelvétel védelme
 17. Titokvédelem és a magánlakás védelme
 18. Az adatvédelem
 19. A személyiség születés előtti védelme. Az abortuszkérdés.
 20. Személyiségvédelem a halál időpontjában. A holttesttel való rendelkezés problémái.
 21. Eutanázia.
 22. Kegyeleti jogok
 23. A beteg ember személyiségvédelme
 24. A személyiségvédelem polgári jogi eszközei. A jogi személyek személyiségvédelme.
 25. A jogi személy fogalma. Létrejöttük, megszűnésük, képviseletük, felelősségük.
 26. A jogi személyre vonatkozó elméletek
 27. Közjogi jogi személyek. Az állam jogalanyisága
 28. Az egyesület és köztestület
 29. Az alapítvány. A közalapítvány
 30. A szövetkezet
 31. Gazdasági társaságok alapítása, képviselete, megszűnése
 32. Jogi személyiségű gazdasági társaságok
 33. A Ptk-n kívüli jogi személyek
 34. A jogi személyek személyiségvédelme
 35. Lelkiismereti és vallásszabadság. Az egyházak jogalanyisága
 36. A helyi önkormányzatok és a politikai pártok, mint jogi személyek
 37. Átmeneti jogi személyek, csonka jogi személyek. A koncessziós társaság

VIZSGAKÉRDÉSEK
POLGÁRI JOG
2001/2002. tanév
IV. évfolyam, I. félév
(Dr. Jobbágyi Gábor évfolyam)

A

 1. A család és a házasság fogalma
 2. A család funkciói – feladatai
 3. Családtípusok
 4. Család a jogrendszerben. A családdal kapcsolatos állami politika
 5. Család az erkölcsi rendszerben. A családi jog rendszere
 6. A CSJT alkotmányos alapelvei
 7. A családi jog PTK-val összefüggő és tudományos alapelvei
 8. A családi jog jogforrásai
 9. A házasságkötést megelőző eljárás. A jegyesség
 10. A házassági akadályok. A házasságkötés a jogszokásokban és az erkölcsben
 11. A házasság megkötése. A házasságkötés joghatásai
 12. A házasság személyi joghatásai
 13. A házastársak nemi kapcsolata, születésszabályozás, házasságon alapuló apasági vélelem
 14. A házastársi vagyonközösség fogalma. A házastársi közös vagyon köre
 15. A közös vagyontárgyak használata, kezelése, rendelkezés a vagyontárgyakról
 16. A házassági vagyonjogi szerződés. A házastársak egymás közti jogügyletei
 17. A házastársak különvagyona. A házastársak adósságai
 18. A rokonság fogalma, joghatásai.
 19. A gyermek jogállása, névviselése. Apasági vélelmek.
 20. Az anyaság ténye. A művi megtermékenyítés kérdései
 21. Az örökbefogadás
 22. A rokontartás feltételei, rangsora, mértéke és módja
 23. A rokontartás nevesített esetei
 24. A szülők és gyermekek közötti jogviszony

B

 1. A házasság érvénytelensége
 2. Az érvénytelen házasság joghatásai. Az érvénytelenség orvoslása.
 3. A házasság megszűnésének elvi kérdései és a megszűnés esetei. A megszűnés joghatásai
 4. A házasság felbontása
 5. A volt házastárs tartása
 6. A házassági vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása
 7. A lakáshasználat rendezése
 8. Gyermektartás módja, mértéke, különélő szülők esetén
 9. A gyermektartásdíj alapja, formái
 10. A gyermektartásdíj
 11. A szülői jogok gyakorlása különélő szülők esetén
 12. A gyermekelhelyezés
 13. Kapcsolattartás
 14. Névviselés a családban (feleség, gyermek)
 15. Egyes apasági vélelmek
 16. Az apaság vélelmének megdöntése
 17. A gyámság fogalma, gyámrendelés
 18. A gyámság viselése. A gyám díjazása és felelőssége
 19. A gyám jogai – kötelezettségei. A gyámság megszűnése
 20. Gyermekvédelemi gondoskodás. A gyámhivatal
 21. A családok támogatása
 22. A vagyonleltár
 23. A gondnokság általános kérdései
 24. A gondnokság egyes esetei

C

 1. A szellemi alkotások jogának fő terültei, és elméleti alapjai. Nemzetközi együttműködés
 2. Szellemi alkotások védelme a magyar jogrendszerben. Jogforrások
 3. A szerzői mű fogalma, fajtái
 4. A szerzői jogviszony alanyai, a jogviszonyok keletkezése, a szerző személyéhez fűződő jogai
 5. A szerző vagyoni jogai. A védelmi idő
 6. A szerzői jog korlátai
 7. A szerzői alkotás és munkaviszony
 8. A szerzői jog megsértése
 9. Rokonjogok és szomszédos jogok
 10. A szerzői jogok közös kezelése
 11. A szerzői jog felhasználási szerződései
 12. Egyes szerzői jogi felhasználási szerződések
 13. A szabadalmi jogviszony tárgya és alanyai. A know-how
 14. Találmány és szabadalom. A szabadalmaztató találmány kritériumai
 15. A szabadalmas személyi és vagyoni jogai
 16. Szolgálati és alkalmazotti találmány
 17. A szabadalmi oltalom korlátai
 18. A szabadalmi oltalom kezelése és megszűnése. A szabadalmi eljárás
 19. Találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme
 20. A használati és az ipari minta oltalma. A know-how védelme
 21. Újítási jog
 22. Vállalat és árujelzők joga (kereskedelmi név, földrajzi jelzések oltalma)
 23. Védjegyjog
 24. Szerződések az iparjogvédelem területén